WAAR STAAN WE VOOR?Visie

Onze school behoort tot het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Hier kan u het pedagogisch project van het GO! nalezen.

Onze school is een ASO-school, met een brede eerste graad, voor leerlingen die vérder willen studeren.

Hieronder leest u hoe onze school werkt en waar we voor staan.

Eerste graad

De overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs gaat gepaard met heel wat veranderingen. In de lagere school was er het eigen klaslokaal met de vertrouwde leerkracht. Nu moet de groep elk lesuur van lokaal veranderen en staat er telkens een andere leerkracht voor de klas. Er is veel meer leerstof te verwerken, het tempo ligt hoger en de leerlingen moeten zelfstandig studeren verder ontwikkelen.

Onze eerste graad vormt de brug tussen de lagere school en de tweede en derde graad, waarin de leerlingen zich bekwamen in een specifieke studierichting en zich voorbereiden op hogere studies.

In het eerste jaar volgen alle leerlingen gedurende 28 lesuren per week dezelfde vakken met dezelfde leerstof. Slechts 4 lesuren per week verschillen. Deze 4 lesuren worden ingevuld door ofwel 2 uren Latijn en 2 uren module, ofwel twee keer per week 2 uren module. Tijdens de eerste periode van het schooljaar organiseren we de modules in een rotatiesysteem, zodat elke leerling de kans krijgt om elke module te ontdekken. Later op het schooljaar kiest elke leerling de module(s) die het beste aansluiten bij zijn/haar interesse(s)

In het tweede jaar is er een gemeenschappelijk lesprogramma van 25 lesuren. Dit wordt aangevuld met een pakket van 5 lesuren binnen een van de vier basisopties Klassieke talen (Latijn en antieke cultuur), Moderne talen en wetenschappen, Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn. 2 module-uren maken het lessenpakket voor onze leerlingen van het tweede jaar compleet.

In deze eerste graad helpen wij uw kind bij het ontdekken van zijn of haar talenten, zodat hij of zij later een weloverwogen studiekeuze kan maken.

De eerste twee leerjaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een adolescent. Daarom volgen onze leerkrachten hun leerlingen voortdurend van nabij op, dagen ze hen uit waar mogelijk en remediëren ze waar nodig. Onze leerlingenbegeleidsters staan paraat wanneer extra ondersteuning nodig is en zorgen voor een vlot overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen op een constructieve manier met elkaar kunnen samenwerken.

Op het einde van het tweede leerjaar zal uw kind een onderwijsniveau (finaliteit doorstroom, dubbele finaliteit of finaliteit arbeidsmarkt) en een studierichting in de tweede graad moeten kiezen. Na twee jaar beschikken wij over voldoende gegevens om u en uw kind te helpen een gefundeerde en een positieve keuze te maken voor zijn/haar verdere studies.

In de eerste graad leer je leren, zoek je uit waar je goed in bent en wat je graag doet, en leer je kiezen!

Tweede en derde graad

In de tweede en derde graad biedt onze school uitsluitend richtingen aan met doorstroming naar het hoger onderwijs als finaliteit (Algemeen Secundair Onderwijs – ASO). Deze richtingen vormen de ideale voorbereiding voor hoger onderwijs aan universiteit of hogeschool, maar zijn niet geschikt voor wie na het zesde jaar meteen de arbeidsmarkt wil betreden.

In al onze studierichtingen staan algemene vakken als wiskunde, natuurwetenschappen en talen centraal, eventueel aangevuld met Latijn, economie of humane wetenschappen. In alle vakken verwerft de leerling niet alleen theoretische kennis, maar ook leer- en denkvaardigheden en positieve attitudes. Omdat die competenties in het hoger onderwijs steeds belangrijker worden, dragen we ze net zo hoog in het vaandel als pure vakkennis.

Het is een boeiende opdracht om onze jonge mensen voor te bereiden op verder studeren en op een maatschappij waarin zij zich probleemoplossend en flexibel zullen moeten opstellen. Onze school heeft een aantal sterke troeven om die uitdaging aan te gaan.

Een veeleisend en dynamisch lerarenkorps

De lat ligt hoog voor al onze medewerkers en we leggen de lat ook hoog voor onze leerlingen. Onze leerkrachten kennen hun leerlingen. Zij zijn streng wanneer het nodig is, maar steeds begaan met hun leerlingen. Naast hun schoolse taken – lesgeven, maar evenzeer ondersteuning bieden met verdieping, extra uitdaging of inhaallessen – zijn velen ook buiten de school vaak bezig met de leerlingen. Zij begeleiden bij vakolympiades, bij sport- en quizwedstrijden, maken culturele uitstappen, gaan naar de film of naar toneelvoorstellingen en organiseren school- en studiereizen.

Een stimulerende leeromgeving

Studenten moeten zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheden kunnen nemen. Wij leren hen alleen en in groep taken te maken en onderzoeksopdrachten uit te voeren. Zo krijgen zij meer controle over hun leerproces en leren ze tegelijk ook de consequenties van hun inzet te dragen.

We zetten daarbij maximaal in op het gebruik van digitale leermiddelen: elke leerling die aan onze school start, werkt met zijn/haar persoonlijke Chromebook.

Om de individuele talenten van onze leerlingen maximaal te ontplooien, is het begeleiden van de leerloopbaan erg belangrijk. We werken aan ‘zelfconceptverheldering’ en ‘leren kiezen’ en verruimen de horizon van onze leerlingen door hen veelvuldig kennis te laten maken met de mogelijkheden binnen het hoger onderwijs en de beroepsmogelijkheden na dat hoger onderwijs.

Een ondersteunende leefomgeving

Voor onze leerlingen is de school ook een oefenplaats voor sociale vaardigheden.

Pluralisme, verdraagzaamheid en respect voor anderen en voor zichzelf zijn sleutelbegrippen van ons pedagogisch project. Er wordt geluisterd naar elkaar en wij leren onze leerlingen samenwerken en -leven op een kritische, maar opbouwende wijze. Via de leerlingenraad hebben onze leerlingen inspraak in de dagdagelijkse organisatie en het beleid van onze school.

We laten onze leerlingen niet in de steek als het eens wat moeilijker gaat. Onze twee leerlingbegeleidsters werken nauw samen met leerkrachten, CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding), directie en coördinatie. Op vraag van de ouders, van de leerling zelf of van de klassenraad begeleiden zij de leerling individueel en bieden ondersteuning bij studieplanning of methodiek.

In de tweede en derde graad groei je in kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De weg naar hogere studies ligt voor je open.

Met deze troeven maken wij onze leuze “Voor wie vérder wil studeren” elke dag waar. We staan er soms van versteld hoe onze leerlingen groeien in kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid tijdens die vier schooljaren. Met trots, maar ook met veel vertrouwen, zwaaien we hen aan het einde van het zesde jaar uit en zien wij hen starten in het hoger onderwijs. Dit vertrouwen blijkt doorgaans terecht: wij horen van veel oud-leerlingen dat zij met succes hun hoger onderwijs afgerond hebben en nu in uiteenlopende sectoren verantwoordelijke functies opnemen.