Visie

Onze school behoort tot het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Hier kan u het pedagogisch project van het GO! nalezen.

Hieronder leest u hoe onze school werkt en waar we voor staan.

Eerste graad – Middenschool

De overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs gaat gepaard met heel wat veranderingen. In de lagere school was er het eigen klaslokaal met de vertrouwde leerkracht. Nu moet de groep elk lesuur van lokaal veranderen en staat er telkens een andere leerkracht voor de klas. Er is veel meer leerstof te verwerken, het tempo ligt hoger en de leerlingen moeten zelfstandig studeren verder ontwikkelen.

Onze eerste graad vormt de brug tussen de lagere school en de tweede en derde graad, waarin de leerlingen zich bekwamen in een specifieke studierichting en zich voorbereiden op hogere studies.

In de eerste graad volgen alle leerlingen gedurende 28 lesuren per week dezelfde vakken met dezelfde leerstof; slechts 4 lesuren per week verschillen. Deze 4 lesuren worden ingevuld door ofwel 4 uren Latijn, ofwel 2 uren wetenschappelijk werk met of 2 uren techniek, of 2 uren sport, of 1 uur plastische en 1 uur muzikale opvoeding.

In deze eerste graad helpen wij uw kind bij het ontdekken van zijn of haar talenten, zodat hij of zij later een weloverwogen studiekeuze kan maken.

De eerste twee leerjaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een adolescent. Daarom volgen onze leerkrachten hun leerlingen voortdurend van nabij op en worden eventuele problemen zo snel mogelijk gerapporteerd. Onze leerlingenbegeleidster zorgt voor een nauwgezette opvolging en voor een vlot overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen op een constructieve manier met elkaar kunnen samenwerken.

Op het einde van het tweede leerjaar zal uw kind een onderwijsniveau (algemeen secundair, technisch secundair, kunstsecundair of beroepssecundair onderwijs) en een studierichting in de tweede graad moeten kiezen. Na twee jaar beschikken wij over voldoende gegevens om u en uw kind te helpen een gefundeerde en een positieve keuze te maken voor zijn/haar verdere studies.

In de eerste graad leer je leren, zoek je uit waar je goed in bent en leer je kiezen!

Tweede en derde graad – Atheneum

Het atheneum biedt in de tweede en derde graad uitsluitend Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) aan. ASO is de ideale voorbereiding voor hoger onderwijs aan universiteit of hogeschool.

In al onze studierichting staan daarom algemene vakken als wiskunde, exacte wetenschappen en talen centraal, aangevuld met Latijn, economie of humane wetenschappen in bepaalde studierichtingen. In alle vakken verwerft de leerling niet alleen theoretische kennis maar ook leer- en denkvaardigheden en positieve attitudes. Want die competenties worden in het hoger onderwijs steeds belangrijker.

Het is een boeiende opdracht om onze jonge mensen voor te bereiden op verder studeren en op een maatschappij waarin zij zich probleemoplossend en flexibel zullen moeten opstellen. Het KA Ekeren heeft een aantal sterke troeven om die uitdaging aan te gaan.

Een veeleisend en dynamisch lerarenkorps

De lat ligt hoog voor al onze medewerkers en we leggen de lat ook hoog voor onze leerlingen. Onze leerkrachten kennen hun leerlingen. Zij zijn streng maar ook begaan en ondersteunen met extra werk of een inhaalles. Naast hun schoolse taken zijn velen ook buiten de school vaak bezig met de leerlingen. Zij begeleiden bij vakolympiades, bij sport- en quizwedstrijden, maken culturele uitstappen, gaan naar film of toneel en organiseren school- en studiereizen.

Een stimulerende leeromgeving

Studenten moeten zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheden kunnen nemen. Wij leren hen alleen en in groep taken te maken en onderzoeksopdrachten uit te voeren. Zo krijgen zij meer controle over hun leerproces maar leren zij ook de consequenties van hun inzet te dragen.

Om de individuele talenten van onze leerlingen maximaal te ontplooien is het begeleiden van de leerloopbaan erg belangrijk. We werken aan ‘zelfconceptverheldering’ en ‘leren kiezen’ en verruimen de horizon van onze leerlingen door hen veelvuldig kennis te laten maken met de mogelijkheden binnen het hoger onderwijs en de beroepsmogelijkheden na dat hoger onderwijs.

Een ondersteunende leefomgeving

Voor onze leerlingen is de school ook een oefenplaats voor sociale vaardigheden.

Pluralisme, verdraagzaamheid en respect voor anderen en voor zichzelf zijn sleutelbegrippen. Er wordt geluisterd naar elkaar en wij leren onze leerlingen samenwerken en -leven op een kritische maar opbouwende wijze. Via de leerlingenraad hebben onze leerlingen inspraak in de dagdagelijkse organisatie en het beleid van onze school.

We laten onze leerlingen niet in de steek als het eens wat moeilijker gaat. De leerlingbegeleidster werkt nauw samen met leerkrachten, CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding) en directie. Op vraag van de ouders, van de leerling of van de klassenraad begeleidt zij de leerling individueel en biedt ondersteuning bij studieplanning of methodiek.

Met deze troeven maken wij onze leuze “Voor wie vérder wil studeren” elke dag waar. We staan er soms versteld van hoe onze leerlingen groeien in kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid tijdens die vier schooljaren. Met trots maar ook met veel vertrouwen zien wij hen dan starten in het hoger onderwijs. Niet onterecht want wij horen van veel oud-leerlingen dat zij met succes hun hoger onderwijs afgerond hebben en nu in verschillende sectoren verantwoordelijke functies opnemen.

In de tweede en derde graad groei je in kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De weg naar hogere studies ligt voor je open.