Schoolleven

 • Schoolreglement

  Dagindeling

  Middageten

 • Leerlingbegeleiding op school

  Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

 • Geïntegreerde werkperiodes (GWP’s)

  Studie-uitstappen

 • Schoolrekeningen

  Vakantieregeling

  Oudervereniging

1/4

Schoolreglement

Het schoolreglement kan je hier nalezen.

Dagindeling

De lessen worden in de voormiddag gegeven van 8.20 uur tot 12.45 uur, in de namiddag van 13.50 uur tot 15.30 of 16.20 uur. Er is een pauze van 10.50 uur tot 11.05 uur en van 12.45 uur tot 13.50 uur.

Vanaf 8.05 uur is er toezicht. De leerlingen kunnen eerder binnenkomen, maar u moet er rekening mee houden dat ze dan niet onder toezicht van de school staan.

Middageten

De leerlingen kunnen ‘s middags op de school blijven eten. Er wordt geen middagmaal aangeboden. De leerlingen brengen zelf hun maaltijd mee. In de automaten (overdekte speelplaats en schoolrestaurant) zitten frisdranken €0,70, water €0,60 en fruitsap €0,80. Zelf drank meebrengen is uiteraard toegestaan.

De leerlingen die het middagmaal op school gebruiken, mogen tijdens de middagpauze de school niet verlaten. Hiervan kan slechts worden afgeweken mits het voorleggen van een schriftelijk verzoek van het gezinshoofd, waarin vermeld staat waar (adres en telefoonnummer) de leerling de middag zal doorbrengen.

Leerlingbegeleiding op school

Onthaalperiode

Tijdens het begin van het schooljaar voorzien we voor de leerlingen van het eerste jaar onthaaldagen. Ze worden dan wegwijs gemaakt in de school en de omgeving ze maken kennis met de leerkrachten en de leefregels op school.

Peter en meter

De nieuwe leerlingen krijgen midden september ook een peter of meter uit de hogere jaren. Deze leerlingen hebben zich aangeboden om hun jongere medeleerlingen te helpen hun weg te vinden in het dagelijkse schoolleven.

De leerlingbegeleiding van de school

Onze school heeft een leerlingenbegeleidster die instaat voor het contact tussen leerling, ouders en leerkrachten bij leer- of andere moeilijkheden. We gaan ervan uit dat een nauwe samenwerking tussen de school en het thuisfront heel wat problemen kan helpen opvangen.

Soms gaan we ertoe over om een volgkaart of contract op te stellen, zodat leerling, ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel exact weten hoe we aan leerstoornissen tegemoetkomen of hoe we gedragsproblemen tegengaan. Dergelijk contract steunt op het engagement van al deze mensen.

Wanneer we vaststellen dat een probleem (leren, welbevinden, …) van die aard is dat we professionele hulp verlangen, kunnen we beroep doen op het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (zie verder). Ouders kunnen ook rechtstreeks met het Centrum contact nemen.

No Blame – Weerbaarheid

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Zodra we pestgedrag opmerken of ons pestgedrag gemeld wordt, gaan we met het slachtoffer en de dader(s) aan de slag om het pesten te doen ophouden. ”No blame”, een aanpak die steunt op het sterker maken van minder weerbare leerlingen, is een van de technieken die we hiervoor gebruiken.

Peer Mediation – bemiddeling bij kleine conflicten

Wanneer er zich kleine conflicten tussen jonge leerlingen voordoen, kunnen zij beroep doen op conflictbemiddelaars uit de derde graad. Deze leerlingen volgden hiervoor een intensieve training. Doel van deze werking is het welbevinden van onze jongeren te verhogen en de oudste leerlingen laten groeien in verantwoordelijkheid en inzicht in menselijk handelen.

In de onderstaande film wordt het project uitgelegd.

Inhaallessen – De groten helpen de kleintjes

De leerkrachten zijn steeds bereid leerlingen te helpen bij het inhalen van toevallig ontstane leerachterstanden.

Daarenboven kunnen we elk schooljaar rekenen op vele leerlingen van de hogere jaren om de leerlingen van de eerste en de tweede graad te helpen bij het inoefenen van de leerstof.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

De leerlingen zijn steeds welkom op het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Daar wacht hen een luisterend oor en trachten de verpleegkundige, de schoolarts, de psycholoog of de maatschappelijk werker samen met hen een antwoord te zoeken op de vragen die ze zich stellen.

Ook wanneer ouders zich ernstig zorgen maken, is het een van de opdrachten van het CLB hen te ondersteunen in hun begeleidende en opvoedende taak.

 Het CLB in onze school

De verpleegkundige, de schoolarts, de maatschappelijk werker en de psycholoog staan voor u klaar in onze schoolgebouwen. Hun aanwezigheidsrooster staat op de deur van hun lokalen.

Adres: Consultatiekabinet CLB – Pastoor De Vosstraat 19 – 2180 Ekeren

De hoofdzetel van het CLB

Elke werkdag kan u beroep doen op het CLB in de hoofdzetel van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. U kan een afspraak maken om buiten deze openingsuren een gesprek met een CLB- medewerker te hebben.

Tijdens de herfst- en de krokusvakantie is het CLB open. Het centrum sluit tijdens de kerstvakantie (2 dagen uitgezonderd), de paasvakantie en van 15 juli tot en met 15 augustus.

Telefoon: 03/232 23 82 – Fax: 03/231 20 59

Adres: CLB Antwerpen – Berchemstadionstraat 1 – 2600 Berchem

www.clb-antwerpen.be

U kan het centrum bereiken met tram 7 en 15 of met bus 9.

Schoolrekeningen

De school stelt leerboeken ter beschikking tegen zeer democratische huurprijzen. U vergoedt beschadigde en verloren boeken.

Werkboeken en invulschriften worden via de school aan u bezorgd tegen betaling van de kostprijs. Het staat u echter vrij deze zelf in de handel aan te kopen. De schoolagenda koopt u in de school, zodat iedereen hetzelfde type gebruikt.

De leerlingen gebruiken allen dezelfde atlas en hetzelfde wetenschappelijk rekentoestel. Ook deze kan u via de school aanschaffen. *

Geïntegreerde werkperiodes (GWP’s)

In het eerste, het tweede, het vierde en het zesde jaar gaan de leerlingen voor 5 of meer dagen buiten de school leren. Deze GWP’s zijn verplicht voor alle leerlingen. Er worden dan leerplandoelen en vaardigheden nagestreefd die op school moeilijk in te oefenen vallen. *

Studie-uitstappen

In alle leerjaren worden per schooljaar enkele studie-uitstappen van een halve of een hele dag georganiseerd. Ook deze zijn voor alle leerlingen verplicht. *

Vakantieperiodes

In het begin van het schooljaar bezorgt de school een jaarkalender, waarop de vakantieperiodes vermeld staan. Afwijkingen op deze vakantieregeling worden niet toegestaan. De wetgever laat ons hierin trouwens geen ruimte.

Oudervereniging

Voor al je vragen kan je steeds terecht bij de voorzitter:

chris.michielsen@telenet.be

(*) Ouders met betalingsmoeilijkheden kunnen steeds met de directie discreet overleg plegen om een oplossing te vinden.