Schoolleven

 • Schoolreglement

  Dagindeling

  Middageten

 • Leerlingbegeleiding op school

  Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

 • Geïntegreerde werkperiodes (GWP’s)

  Studie-uitstappen


 • Schoolrekeningen

  Vakantieregeling

  Oudervereniging


1/4

Schoolreglement

Het schoolreglement kan je hier nalezen.

Dagindeling

De lessen worden in de voormiddag gegeven van 8.20 uur tot 12.45 uur, in de namiddag van 13.50 uur tot 15.30 of 16.20 uur. Er is een pauze van 10.50 uur tot 11.05 uur en van 12.45 uur tot 13.50 uur.

Vanaf 8.05 uur is er toezicht. De leerlingen kunnen eerder binnenkomen, maar u moet er rekening mee houden dat ze dan niet onder toezicht van de school staan.

Middageten

De leerlingen kunnen ‘s middags op de school blijven om hun meegebrachte lunchpakket op te eten. Er wordt geen middagmaal aangeboden. We moedigen onze leerlingen aan om hun middagmaal in een brooddoos of herbruikbare verpakking mee te brengen. Het gebruik van aluminiumfolie is verboden.

Via de automaten (overdekte speelplaats en schoolrestaurant) kan water (bruiswater en water met smaakjes) aangekocht worden. We motiveren echter onze leerlingen zo veel mogelijk om een herbruikbare drinkfles mee te brengen en deze te vullen aan de waterfonteintjes.

De leerlingen die het middagmaal op school gebruiken, mogen tijdens de middagpauze de school niet verlaten. Hiervan kan slechts worden afgeweken mits het voorleggen van een schriftelijk verzoek van een ouder of voogd.

Nota: Leerlingen van de eerste graad eten ’s middags verplicht op school (in de refter), tenzij ze thuis kunnen gaan eten. Deze leerlingen mogen ’s middags niet rondhangen in Ekeren.

Leerlingbegeleiding op school

Onthaalperiode

Tijdens het begin van het schooljaar voorzien we voor de leerlingen van het eerste jaar onthaaldagen. Ze worden dan wegwijs gemaakt in de school en de omgeving ze maken kennis met de leerkrachten en de leefregels op school.

Peter en meter

Alle klassen van het eerste jaar krijgen begin september een aantal peters en/of meters toegewezen. Deze leerlingen hebben zich aangeboden om hun jongere medeleerlingen wegwijs te maken op onze school en zitten op geregelde tijdstippen met “hun” klas samen om hun jongere medeleerlingen te helpen hun weg te vinden in het dagelijkse schoolleven.

De leerlingbegeleiding van de school

Als school bieden we een aangename en stimulerende leeromgeving aan en zorgen we voor gepaste ondersteuning. Jouw talenten en inspanningen zijn hierbij belangrijk om gaandeweg je eigen leerproces in handen te nemen. 

Onze brede basiszorg bestaat uit een uitgebreid aanbod voor alle leerlingen op de domeinen leren en studeren, psychosociaal welzijn, preventieve gezondheidszorg en onderwijsloopbaanbegeleiding. 

Indien nodig gaan we over naar een volgende fase: de verhoogde zorg. We werken op maat en dynamisch. We bespreken de relevante zorgmaatregelen met de leerling zelf, de ouder(s), het schoolteam en externen. Bij uitbreiding van zorg bieden wij een goede samenwerking aan met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) en het leersteuncentrum (LSC). Ouders kunnen ook steeds rechtstreeks met het CLB contact opnemen. 

Peer Mediation – bemiddeling bij kleine conflicten

Wanneer er zich kleine conflicten tussen jonge leerlingen voordoen, kunnen zij beroep doen op conflictbemiddelaars uit de derde graad. Deze leerlingen volgden hiervoor een intensieve training. Doel van deze werking is het welbevinden van onze jongeren te verhogen en de oudste leerlingen laten groeien in verantwoordelijkheid en inzicht in menselijk handelen.

In de onderstaande film wordt het project uitgelegd.

Inhaallessen – Study buddy

De leerkrachten zijn steeds bereid leerlingen te helpen bij het inhalen van toevallig ontstane leerachterstanden.

Daarenboven kunnen we elk schooljaar rekenen op vele leerlingen van de hogere jaren om de leerlingen van de eerste en de tweede graad te helpen bij het inoefenen van de leerstof.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

De leerlingen zijn steeds welkom op het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Daar wacht hen een luisterend oor en trachten de verpleegkundige, de schoolarts, de psycholoog of de maatschappelijk werker samen met hen een antwoord te zoeken op de vragen die ze zich stellen.

Ook wanneer ouders zich ernstig zorgen maken, is het een van de opdrachten van het CLB hen te ondersteunen in hun begeleidende en opvoedende taak.

 Het CLB in onze school

De verpleegkundige, de schoolarts, de maatschappelijk werker en de psycholoog staan voor u klaar in onze schoolgebouwen. U kan een afspraak met hen maken via Smartschool of via het telefoonnummer van de hoofdzetel van het CLB.

Adres: Gesprekslokaal CLB, lokaal A308 – Pastoor De Vosstraat 19 – 2180 Ekeren

De hoofdzetel van het CLB

Elke werkdag kan u beroep doen op het CLB in de hoofdzetel van 8.30 uur tot 16.30 uur. U kan een afspraak maken om buiten deze openingsuren een gesprek met een CLB- medewerker te hebben.

Tijdens de herfst- en de krokusvakantie is het CLB open. Het centrum sluit tijdens de kerstvakantie (2 dagen uitgezonderd), de paasvakantie en van 15 juli tot en met 15 augustus.

Telefoon: 03 232 23 82

Adres: CLB GO! Antwerpen, Ruggeveldlaan 471, 2100 Deurne

www.clb-antwerpen.be

U kan het centrum bereiken met tram 5.

Schoolrekeningen

De school stelt leerboeken ter beschikking tegen zeer democratische huurprijzen. U vergoedt beschadigde en verloren boeken.

Werkboeken en invulschriften worden via de school aan u bezorgd tegen betaling van de kostprijs. Het staat u echter vrij deze zelf in de handel aan te kopen. De schoolagenda koopt u in de school, zodat iedereen hetzelfde type gebruikt.

De leerlingen gebruiken allen dezelfde atlas en hetzelfde wetenschappelijk rekentoestel. Ook deze kan u via de school aanschaffen. *

Geïntegreerde werkperiodes (GWP’s)

In het eerste, het tweede, het vierde, het vijfde en het zesde jaar gaan de leerlingen voor 3 of meer dagen buiten de school leren. Deze GWP’s zijn verplicht voor alle leerlingen. Er worden dan leerplandoelen en vaardigheden nagestreefd die op school moeilijk in te oefenen vallen. *

Studie-uitstappen

In alle leerjaren worden per schooljaar enkele studie-uitstappen van een halve of een hele dag georganiseerd. Ook deze zijn voor alle leerlingen verplicht. *

Vakantieperiodes

In het begin van het schooljaar bezorgt de school een jaarkalender, waarop de vakantieperiodes vermeld staan. Afwijkingen op deze vakantieregeling worden niet toegestaan. De wetgever laat ons hierin trouwens geen ruimte.

Oudervereniging

In onze school hebben we reeds jaren een zeer gedreven oudervereniging. Zij zijn de kritische vriend, brengen nieuwe ideeën aan, helpen bij activiteiten … een waardevolle partner voor een school. Voor al je vragen kan je steeds terecht bij onze voorzitter Philip Trouwen (bereikbaar via Smartschool).

(*) Ouders met betalingsmoeilijkheden kunnen steeds met de directie discreet overleg plegen om een oplossing te vinden.